mehrika
دنــــــــــیای موضوعات متنـــــــــوع 
قالب وبلاگ
هر چقدر دور باشیم ،باز هم نزدیکیم بالا را نگاه کن!هر دو زیر یک اسمانیم...!!!


[ سه شنبه 18 شهریور 1393 ] [ 12:21 ق.ظ ] [ ویدا اعظم ]
الهی اونقدر بخندی که صدای خنده هات بشه عذاب دشمنات..
الهی از شادی اونقدر اشک بریزی که دشمناتو سیل ببره...
الهی روزیت اونقدر زیاد بشه که اضافیشو بریزی واسه دشمنات...
الهی اونقدر غرق خوشبختی بشی که دشمنات نتونن ببیننت...[ یکشنبه 16 شهریور 1393 ] [ 09:43 ق.ظ ] [ ویدا اعظم ]
"ما همیشه

یا جای درست بودیم در زمان غلط
یا جای غلط بودیم در زمان درست و همیشه همین گونه همدیگر را از دست داده ایم ..." 

پل استر"کسی که واقعا" دوستتان داشته باشدتحت هیچ شرایطی از شما نخواهد گذشت!"

پائولو کوئلیو"تلخ ترین و غم انگیزترین اشک هایی که بر سر مزارها ریخته می شودبه خاطر حرف های نگفته و کارهای انجام نشده است."

هریت بیچر استو"اگر برای کسی مهم باشی
او همیشه راهی برای
وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد
نه بهانه ای برای فرار
و نه دروغی برای توجیه ..." 

ارنستو ساباتوچشمت را باز می کنی
می بینی بزرگترین ضربه ها را همان هایی زده اندکه زمانی با چشم بسته و از ته دل دوستشان داشته ای!"

هوشنگ ابتهاج"آنچه را من اطمینان دارم
این است که تو بدون پول خوشبخت نخواهی شد! 

آلبر کامو "زن ها از عادی شدن
از تکراری شدن
از مثل روز اول نبودن ، می ترسند!
گاهی زن ها را مثل روز اول دوست بدارید ..."

مهدیه لطیفی "جرات کنید حقیقی 
باشید
جرات کنید زشت باشید! 
خود را همان که هستید نشان دهید ...
هرچه می خواهید باشید فقط خودتان باشید 
انسان باشید!" 

ژان کریستف - رومن رولان

[ یکشنبه 16 شهریور 1393 ] [ 12:24 ق.ظ ] [ ویدا اعظم ]
ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺑﻮﺩ .
ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ . ﻣﻦ ﺳﻪ ﮔﺎﻭ ﻧﺮ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺍﮔﺮ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯽ ﺩﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ
ﺍﯾﻦ ﮔﺎﻭ ﻧﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ .
ﻣﺮﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯ
ﺷﺪ . ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩ
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎﻭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮﺵ ﺩﯾﺪﻩ
ﺑﻮﺩ . ﮔﺎﻭ ﺑﺎ ﺳﻢ ﺑﻪ
ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﺩ . ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﮔﺎﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺗﻊ ﮔﺬﺷﺖ . ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎﺯ ﺷﺪ . ﮔﺎﻭﯼ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
ﺍﺯ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ . ﺟﻮﺍﻥ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺩﺵ
ﮔﻔﺖ : ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻭﻟﺶ ﮐﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﮔﺎﻭ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ
ﺍﺭﺯﺵ ﺟﻨﮕﯿﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﻭ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎﻭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮﺵ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﭘﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﻭﯼ ﮔﺎﻭ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ
ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﻡ
ﮔﺎﻭ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...
ﺍﻣﺎ ......... ﮔﺎﻭ ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ !!!!
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ
ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺼﯿﺒﻤﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ .
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﺑﯽ

تنها با رعایت چند نکته خیلی ساده خوش شانس شوید!!!!

[ یکشنبه 16 شهریور 1393 ] [ 12:19 ق.ظ ] [ ویدا اعظم ]

اگر در هر لبخند خدا را سپاس نگویید,روا نیست بعد از هر اشکی از او گلایه کنید ....

[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 05:04 ب.ظ ] [ ویدا اعظم ]
عاشق ترین مرد آدم بود که بهشت رابه لبخند حوا فروخت،
حوا که بغض کند حتی خدا هم اگر سیب بیاورد، چیزی جز آغوش آدم آرامش نمیکند...
خوش به حالت آدم...خودت بودی و حوایت...
وگرنه حوای تو هم هوایی میشد...!
وخوش به حالت حوا...تنها حوای زمین تو بودی...
وگرنه آدم هوای حواهایی دیگرداشت...
دیگر نه آدم،آن آدم است ونه حوا، آن حوا....
من وتو،زاده ی کدامین دو نخستینیم؟؟؟ که نه بوی آدمیت داریم و نه هوس حوا....؟!
وقتی سایه ها بوی انسانیت نمی دهند! همان بهتر که سایه ای بالای سرت نباشد...
اینجابرای حوابودن...آدم کم است...
به جرم وسوسه چه طعنه ها که نشنیدی حوا....پس از تو همه تا توانستند آدم شدند...!
چه صادقانه حواشدی و...چه ریاکارانه آدمیم...!
توآدم...من حوا...
بیا جهانی دیگر آغاز کنیم...عشق بورز...دوستم داشته باش...تازه سیب چیده ام!
حوابودن تاوان سنگینی دارد...وقتی آدم ها برای هردم و بازدم به هوا نیازدارند...!
حوا...! راست بگو تو مگرسیب راپوست کندی وخوردی که دنیا اینگونه پوست مارا می کند؟
هیچ کس نفهمید،شایدشیطان عاشق حواشده بود که به آدم سجده نکرد...!


[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 02:55 ب.ظ ] [ ویدا اعظم ]

[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 12:35 ب.ظ ] [ ویدا اعظم ]
یادت باشه تا خودت نخوای هیـچ کس نمیتونه زندگیتو خراب کنه !
 یادت باشه که آرامش رو باید تو وجود خودت پیدا کنی! 
یادت باشه خدا همیشه مواظبته!
 یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشیدن آدما بگذاری ..
گوش كن برات خوبه... 
         1.منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش...اشکهایت را با دستهای خودت پاک کن؛همه رهگذرند!☝     
     2.زبان استخوانی ندارد اما آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند،مراقب حرفهایمان باشیم!☝    
      3.به کسانی که پشت سر شما حرف میزنند بی اعتنا باشید،آنها به همانجا تعلق دارند،یعنی دقیقا"پشت سر شما!☝   
       4.گاهی در حذف شدن كسی از زندگیتان حكمتی نهفته است. اینقدر اصرار به برگشتنش نکنید!☝      
    5.آدما مثل عکس هستن،زیادی که بزرگشون کنی کیفیتشون میاد پایین!☝     
     6.زندگی کوتاه نیست،مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع میکنیم!دردهایت رادورت نچین که دیوارشوند،
زیرپایت بچین که پله شوند…
هیچوقت نگران فردایت نباش،
خدای دیروز و امروزت،فرداهم هست…
ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم ولی اون قرنهاست که خداست فرداهاتون قشنگ...


[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 10:33 ق.ظ ] [ ویدا اعظم ]
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﯿﺪﺕ ﺑﻪ خدا ...
ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻﺳﺮﯼ ..
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﺯ ﺭﮒ ﮔﺮﺩﻧﻢ ﺑﻬﺖ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮﻩ ...
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺘﻮ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ..
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﭽﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺳﻔﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﺮﺩ ..
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﺒﯿﻬﺶ ﻣﺤﺒﺘﻮ ﺩﯾﺪ ..
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺟﺎﺍﺍﺍﺍﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪﻧﺸﻮ ﺗﻮ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻟﺤﻈﺎﺕ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ..
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺩﯾﺮ ﺑﺪﻩ ﻭﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻮ ﻣﯿﺪﻩ ..
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﮕﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
ﻭﺍﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺎﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﮐﻨﺎﺭ ..
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺘﻮ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻪ ﻭ ﺛﻮﺍﺑﺘﻮ ﺻﺪ ﺑﺎﺭ ...
ﺁﺭﻩ ..
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﯿﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﭘﺸﺖ ﻭ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﻡ ..
ﯾﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﻗﻮﯼ ..
ﯾﻪ ﺩﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺮ ..
ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ .....ﺧﺪﺍ ﺟــــــــﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺷکرت.[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 10:20 ق.ظ ] [ ویدا اعظم ]
کارگردان این دنیا خداست، مهم نیست نقش ما در این مجموعه ثروتمند است یا تنگدست. سالم است یا بیمار. مهم این است که محبوب ترین کارگردان عالم نقشی به ما داده که باید به بهترین شکل آن را ایفا نماییم. نباید از سخت بودن نقش گله مند بود. چرا که سخت بودن نقش نشانه اعتماد کارگردان به شایستگی بازیگر است.
امیدوارم در هر نقشی که هستید خوش بدرخشید
"روزگار پر خیر و برکتی داشته باشید"

[ جمعه 14 شهریور 1393 ] [ 12:55 ق.ظ ] [ ویدا اعظم ]


خوشبختی مثل پروانه می مونه اگه بری دنبالش فرار میکنه اما اگه بایستی رو سرت میشینه

( براتون آرزوی یه دنیا پروانه دارم)

 glass winged butterfly 9 عکس های فوق العاده دیدنی از پروانه های بال شیشه ای

 


[ پنجشنبه 13 شهریور 1393 ] [ 05:04 ب.ظ ] [ ویدا اعظم ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

درباره وبلاگ


سلام به وبلاگ ما خوش اومدین امیدوارم لذت ببرین

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو